Algemene voorwaarden

1.  Definities  
In  deze  Algemene  Voorwaarden  wordt  verstaan  onder:  Aw:  Auteurswet  1912 Fotografisch werk:  fotografische  werken  zoals  bedoeld  in  artikel  10  lid  1  sub  9  Aw, dan  wel  andere werken  in  de  zin  van  de  Aw,  welke  met  bedoelde  fotografische werken  op  één  lijn  kunnen worden  gesteld.  Beelddrager:  de  drager  waarop  een Fotografisch  werk  (al  dan  niet  met  het oog  herkenbaar)  is  vastgelegd,  zoals  een  dia, negatief,  afdruk,  polaroid,  CD-­‐rom,  DVD  of usb  stick.  Fotograaf:  de  gebruiker  in  de  zin van  art.  6:231  BW.  Wederpartij:  de  wederpartij in  de  zin  van  art.  6:231  BW.  Gebruik: verveelvoudiging  en/of  openbaarmaking  in  de  zin  van  artikel  1  jo.  12  en  13  Aw.

2.  Toepassing  
Deze  Algemene  Voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  rechtsbetrekkingen  tussen een Fotograaf  en  een  Wederpartij,  inclusief  offertes,  opdrachtbevestigingen  en mondelinge  of schriftelijke  overeenkomsten,  ook  na  het  beëindigen  van  een overeenkomst,  tenzij  partijen schriftelijk  en  uitdrukkelijk  van  deze  voorwaarden  zijn afgeweken.

3.  Offerte  
Offertes  zijn  geheel  vrijblijvend,  tenzij  uitdrukkelijk  anders  is  vermeld.  De  Fotograaf heeft  het recht  om  tot  twee  werkdagen  na  ontvangst  van  de  aanvaarding  van  zijn aanbod  dit  aanbod te  herroepen.  De  offerte  verplicht  niet  tot  levering  van  een  deel van  de  prestatie  tegen  een  proportionele  prijs.

4.  Vergoeding  
4.1  Indien  partijen  geen  vergoeding  zijn  overeengekomen,  is  de  door  de  Fotograaf gebruikelijk  gehanteerde  vergoeding  van  toepassing.

4.2  Indien  en  voor  zover  niet  van  een  gebruikelijk  gehanteerde  vergoeding  kan worden  gesproken,  zal  de  Fotograaf  naar  redelijkheid  en  billijkheid  de  vergoeding nader  bepalen, waarbij  de  Fotograaf  onder  meer  zal  kunnen  aanknopen  bij  (i)  de  in de  markt  gangbare vergoedingen  voor  vergelijkbare  opdrachten,  tussen  vergelijkbare opdrachtgevers  en vergelijkbare  opdrachtnemers,  waarbij  verwezen  kan  worden naar  vergoedingen  zoals  door collega’s  van  de  Fotograaf  in  rekening  gebracht,  (ii) hetgeen  in  voorgaande  gevallen rechtens  als  redelijk  en  billijk  is  bestempeld,  (iii) vergelijkende  vergoedingen  zoals  die  in omringende  landen  door  fotografen  in rekening  worden  gebracht  en  (iv)  de  omvang  en reikwijdte  van  het  door  de Wederpartij  gewenste  gebruik  van  het  werk.

4.3  Indien  aannemelijk  is  dat  de  Fotograaf  hogere  kosten  heeft  gemaakt  en/of meerwerk heeft  verricht,  welke  redelijkerwijs  noodzakelijk  waren,  komen  ook  deze kosten  en/of  dit meerwerk  voor  vergoeding  door  de  Wederpartij  in  aanmerking.

5.  Factuur  en  betaling  
5.1  De  Wederpartij  zal  de  factuur  van  de  Fotograaf  op  onjuistheden  controleren. Indien  de Wederpartij  niet  binnen  tien  werkdagen  na  factuurdatum  schriftelijk  de factuur  met  opgave van  rechtens  relevante  redenen  heeft  afgewezen  en  aan  de Fotograaf  heeft  geretourneerd, zal  de  betrokken  factuur  als  bindend  tussen  partijen hebben  te  gelden  en  vervalt  enig  recht  van  de  Wederpartij  op  reclamatie.

5.2  Betaling  dient  te  geschieden  binnen  dertig  dagen  na  factuurdatum.

5.3  De  Wederpartij  verricht  de  aan  de  Fotograaf  verschuldigde  betalingen  zonder korting  of beroep  op  compensatie,  behoudens  verrekening  met  tussen  partijen erkend  verrekenbare  voorschotten,  die  hij  aan  de  Fotograaf  heeft  verstrekt.

5.4  Indien  de  Fotograaf  het  verschuldigde  bedrag  niet  binnen  de  in  5.2  bedoelde termijn heeft  ontvangen,  is  de  Wederpartij  in  verzuim  en  derhalve  de  wettelijke rente  verschuldigd,  te  vermeerderen  met  2%.

5.5  Indien  de  Wederpartij  in  verzuim  is  of  op  andere  wijze  tekort  geschoten  in  de nakoming van  één  of  meer  van  zijn  verplichtingen,  een  inbreuk  op  auteursrecht daaronder  begrepen, dan  komen  alle  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening  in  en buiten  rechte  voor  zijn  rekening.

5.6  Geen  enkel  gebruik  van  het  Fotografisch  werk  op  welke  wijze  dan  ook  is toegestaan, zolang  de  Wederpartij  enige  uitstaande  factuur  van  de  Fotograaf  nog niet  heeft  voldaan  of anderszins  nog  niet  geheel  heeft  voldaan  aan  enigerlei verplichting  voortvloeiende  uit  welke  overeenkomst  met  de  Fotograaf  dan  ook.

6.  Controle  
6.1  Indien  de  vergoeding  op  enige  wijze  afhankelijk  is  gesteld  van  feiten  of omstandigheden,  die  moeten  blijken  uit  de  administratie  van  de  Wederpartij,  heeft de fotograaf  na  een  opgave  van  de  opdrachtgever  het  recht  om  de  administratie  van de opdrachtgever  te  controleren  door  een  door  de  fotograaf  aan  te  wijzen  RA/AA accountant.

6.2  In  het  geval  dat  de  uitkomst  van  de  controle  meer  dan  2%  afwijkt  van  de  opgave en afrekening  van  de  Wederpartij  dan  komen  de  kosten  van  de  controle  volledig  voor rekening van  de  Wederpartij.  Bovendien  zal  de  Wederpartij  alsdan  de  op  basis  van  de daadwerkelijke  gegevens  verschuldigde  vergoeding,  na  facturering  aan  de  Fotograaf voldoen.

7.  Bewijsexemplaar
Bij  openbaarmaking  van  een  Fotografisch  werk  dient  de  Wederpartij  terstond  en zonder kostenberekening  een  bewijsexemplaar  van  de  publicatie  aan  de  Fotograaf  te doen toekomen.

8.  Levering  
8.1  Beelddragers  worden  geleverd  in  het  pand  waar  de  Fotograaf  zijn  bedrijf uitoefent. Verzonden  Beelddragers  zijn  vanaf  het  moment  van  verzending  voor  risico van  de Wederpartij  tot  het  moment  dat  de  Beelddragers  door  de  Fotograaf onbeschadigd  retour  zijn ontvangen.

8.2  Digitale  bestanden  met  Fotografische  werken  worden  geleverd  in  goed  overleg en  op een  door  beide  partijen  overeengekomen  wijze  en  zijn  vanaf  het  moment  van verzending voor  risico  van  de  Wederpartij.

8.3  Indien  geen  levertijd  is  overeengekomen,  wordt  die  in  redelijkheid  door  de Fotograaf vastgesteld.

8.4  Indien  de  Fotograaf  en  de  Wederpartij  overeenkomen  dat  de  levertijd  wordt vervroegd, heeft  de  Fotograaf  het  recht  de  oorspronkelijk  overeengekomen vergoeding  met  tenminste 50%  te  verhogen.

8.5  Elke  levering,  ook  een  levering  van  een  onderdeel  van  een  samengestelde opdracht, kan  afzonderlijk  worden  gefactureerd  indien  een  onderdeel  van  een samengestelde  opdracht afzonderlijk  van  waarde  is.

9.  Klachten  
Klachten  inzake  het  geleverde  werk  dienen  zo  spoedig  mogelijk,  doch  in  ieder  geval binnen tien  werkdagen  na  levering  van  de  Fotografische  werken  schriftelijk  aan  de Fotograaf  te worden  medegedeeld.  De  Fotograaf  heeft  het  recht  binnen  redelijke termijn  alsnog  goed werk  voor  afgekeurd  werk  te  leveren,  tenzij  dit  tot  onevenredige schade  voor  de  Wederpartij zou  leiden.

10.  Bezit/eigendom  Beelddragers  
10.1  Indien  niet  is  overeengekomen  dat  Beelddragers  in  het  bezit  van  de  Wederpartij blijven,  heeft  deze  onverwijld  na  het  overeengekomen  gebruik  voor  kosteloze retournering aan  de  Fotograaf  zorg  te  dragen.  Het  niet  of  niet  tijdig  nakomen  van deze  verplichting  leidt niet  tot  verlies  van  enig  recht  van  de  Fotograaf.

10.2  Indien  Fotografische  werken  als  digitaal  bestand  zijn  aangeleverd,  zal  de Wederpartij deze  onverwijld  na  het  overeengekomen  gebruik  wissen  en/of vernietigen  en  niet  voor hergebruik  opslaan.  Het  niet  of  niet  tijdig  nakomen  van  deze verplichting  leidt  niet  tot  verlies  van  enig  recht  van  de  Fotograaf.

10.3  Indien  een  Beelddrager  niet  binnen  vier  weken  na  de  overeengekomen  termijn aan  de Fotograaf  is  geretourneerd,  wordt  hij  als  vermist  beschouwd.

10.4  In  geval  van  vermissing  of  beschadiging  van  een  Beelddrager  is  de  Wederpartij gehouden  de  schade  die  de  fotograaf  hierdoor  lijdt  te  vergoeden.

10.5  Beelddragers  blijven  eigendom  van  de  Fotograaf.  De  Wederpartij  heeft  enkel recht  op overdracht  van  de  eigendom  als  dit  uitdrukkelijk  is  overeengekomen.

11.  Zichtzendingen  
11.1  Als  zichtzending  ter  beschikking  gestelde  Beelddragers  die  niet  worden  gebruikt, dienen  door  de  Wederpartij  binnen  tien  werkdagen  na  ontvangst  te  worden geretourneerd.

11.2  Als  zichtzending  ontvangen  digitale  bestanden  met  Fotografische  werken  die niet worden  gebruikt,  dienen  door  de  Wederpartij  binnen  tien  werkdagen  na ontvangst  te  worden gewist  dan  wel  vernietigd.

11.3  In  het  geval  Beelddragers  en/of  digitale  bestanden  met  Fotografische  werken langer worden  behouden  dan  de  overeengekomen  periode,  is  de  Wederpartij gehouden  de  schade die  de  Fotograaf  hierdoor  lijdt  te  vergoeden.

11.4  De  Wederpartij  is  niet  alleen  verplicht  tot  tijdige  retournering  van  de  origineel aan  hem verzonden  Beelddragers  aan  de  Fotograaf,  maar  hij  zal  ook  geen  enkel vervaardigd duplicaat  in  welke  vorm  dan  ook  van  de  Beelddragers  en/of  ontvangen digitale  bestanden met  Fotografische  werken  behouden  en  ieder  zulk  duplicaat meteen  (doen)  vernietigen.

12.  Opdracht  
12.1  Een  opdrachtovereenkomst  is  een  overeenkomst  waarbij  de  Fotograaf  zich jegens  de Wederpartij  verbindt  om  Fotografische  werken  te  maken  en/of  te  leveren.

12.2  Een  opdrachtovereenkomst  komt  tot  stand  door  aanvaarding  door  de Wederpartij  van de  offerte  van  de  Fotograaf.  Deze  aanvaarding  kan  mede  blijken  uit het  sturen  door  de Fotograaf  aan  de  Wederpartij  van  een  schriftelijke opdrachtbevestiging  die  door  de Wederpartij  aan  zich  wordt  gehouden  of  bij  gebreke daarvan,  uit  de  feitelijke  wetenschap en gedogen  van  de  Wederpartij  van  het uitvoeren  van  werkzaamheden  door  de  Fotograaf overeenkomstig  de  offerte.

12.3  De  Fotograaf  heeft  het  recht  om  alles  dat  bij  een  opdrachtovereenkomst  niet uitdrukkelijk  is  omschreven  naar  eigen  technisch  en  creatief  inzicht  uit  te  voeren.

12.4  Wijzigingen  in  de  opdracht  door  de  Wederpartij  om  welke  reden  dan  ook  en hangende de  uitvoering  van  de  opdrachtovereenkomst,  komen  voor  rekening  van  de Wederpartij  en zullen  door  de  Fotograaf  slechts  worden  uitgevoerd  na  aparte  offerte van  meerkosten  die door  de  Wederpartij  voor  akkoord  is  ondertekend  en  aan  de Fotograaf  is  geretourneerd.

12.5  In  geval  van  annulering  van  een  opdrachtovereenkomst  door  de  Wederpartij  op
welk  moment  dan  ook  en  om  welke  reden  dan  ook,  heeft  de  Fotograaf  recht  op  de
overeengekomen  vergoeding,  verminderd  met  de  nog  niet  gemaakte  kosten.

12.6  Tenzij  uitdrukkelijk  anders  overeengekomen,  is  de  Fotograaf  volledig  vrij  in  de
keuze  van  de  toeleveranciers  en  derden  met  wie  de  Fotograaf  werkt  om  tot
uitvoering  van  de  opdrachtovereenkomst  te  komen,  inclusief  modellen  en  stylisten.

13.  Internet  
13.1  In  geval  van  overeengekomen  gebruik  op  internet  zal  de  Wederpartij  ervoor
zorgdragen  dat  de  afmetingen  van  het  door  haar  op  internet  afgebeelde
Fotografische  werk  niet  groter  zijn  dan  800  bij  600  pixels.

13.2  De  Wederpartij  zal  van  de  Fotografische  werken  geen  andere  kopieën  maken  –
digitaal  of  anderszins  –  dan  die  welke  strikt  noodzakelijk  zijn  voor  het
overeengekomen  gebruik  op  internet.  Na  afloop  van  het  overeengekomen  gebruik
zal  de  gebruiker  de  gebruikte  (werk)kopie(ën)  van  het  Fotografische  werk  wissen  dan
wel  vernietigen.

13.3  De  Wederpartij  zal  de  Fotograaf  vrijelijk  en  kosteloos  toegang  verstrekken  tot
ieder  gedeelte  van  haar  website  waarop  het  Fotografisch  werk  is  afgebeeld.  Indien
hiertoe  speciale  voorzieningen  nodig  zijn  dan  zal  hij  deze  aan  de  Fotograaf
verstrekken.

14.  Auteursrecht  
Het  auteursrecht  op  de  Fotografische  werken  berust  bij  de  fotograaf.

15.  Licentie  
15.1  Toestemming  voor  gebruik  van  een  Fotografisch  werk  door  de  Wederpartij
wordt  uitsluitend  schriftelijk  en  voorafgaand  verleend  in  de  vorm  van  een  licentie
zoals  die  naar  aard  en  omvang  door  de  Fotograaf  is  omschreven  in  de  offerte  en/of
de  opdrachtbevestiging  en/of  de  daarop  toeziende  factuur.

15.2  Indien  omtrent  de  omvang  van  de  licentie  niets  is  bepaald,  geldt  dat  deze
nimmer  meer  omvat  dan  het  recht  tot  éénmalig  gebruik,  in  ongewijzigde  vorm,  ten
behoeve  van  een  doel,  oplage  en  wijze  zoals  partijen  bij  het  aangaan  van  de
overeenkomst  conform  het  begrip  van  de  Fotograaf,  hebben  bedoeld.

15.3  Bij  gebreke  aan  een  specifiek  overeengekomen  wijze  van  publicatie  en/of
omschreven  doel  en/of  omschreven  oplage  worden  alleen  die  bevoegdheden  geacht
te  zijn  gegeven,  die  standaard  zijn  opgenomen  in  de  licentie  dan  wel,  die  uit  de  aard
en  strekking  van  de  overeenkomst  noodzakelijkerwijs  voortvloeien.

15.4  Indien  door  de  Fotograaf  toestemming  is  gegeven  voor  elektronische  of  andere
vormen  van  beeldmanipulatie  kan  het  resultaat  pas  worden  gebruikt  na  diens
uitdrukkelijke  schriftelijke  goedkeuring.

16.  Sublicenties  
Tenzij  anders  overeengekomen,  is  de  Wederpartij  niet  bevoegd  om  sublicenties  te
verlenen  aan  derden.

17.  Inbreuk  op  auteursrecht  
17.1  Elk  gebruik  van  een  Fotografisch  werk  dat  niet  is  overeengekomen,  wordt
beschouwd  als  een  inbreuk  op  het  auteursrecht  van  de  Fotograaf.

17.2  Bij  inbreuk  komt  de  Fotograaf  een  vergoeding  toe  ter  hoogte  van  tenminste
driemaal  de  door  de  Fotograaf  gebruikelijk  gehanteerde  licentievergoeding  voor  een
dergelijke  vorm  van  gebruik,  zonder  enig  recht  te  verliezen  op  vergoeding  van
overige  geleden  schade  (waaronder  begrepen  het  recht  op  vergoeding  van  alle
directe  en  indirecte  schade  en  alle  daadwerkelijke  gerechtelijke  en
buitengerechtelijke  kosten).

18.  Naamsvermelding  
18.1  De  naam  van  de  Fotograaf  dient  duidelijk  bij  een  gebruikt  Fotografisch  werk  te
worden  vermeld,  of  met  een  verwijzing  naar  het  Fotografisch  werk  in  de  publicatie  te
worden  opgenomen.

18.2  Bij  niet-­‐nakoming  van  deze  voorwaarde  komt  de  Fotograaf  een  vergoeding  toe
van  tenminste  100%  van  de  door  de  Fotograaf  gebruikelijk  gehanteerde
licentievergoeding,  zonder  enig  recht  te  verliezen  op  vergoeding  van  overige  geleden
schade  (waaronder  het  recht  op  vergoeding  van  alle  directe  en  indirecte  schade  en
alle  daadwerkelijke  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke  kosten).

18.3  Wanneer  de  Wederpartij  schriftelijk  toestemming  heeft  verkregen  het
Fotografische  werk  te  verveelvoudigen,  in  welke  vorm  dan  ook,  is  deze  gehouden  er
zorg  voor  te  dragen  dat  de  naam  van  de  Fotograaf  op  deze  reproducties  wordt
aangebracht.  In  het  geval  van  digitale/elektronische  kopieën  is  de  Wederpartij  tevens
gehouden  er  zorg  voor  te  dragen  dat  de  volledige  metadata  -­‐  zoals  ze  door  de
Fotograaf  tot  onderdeel  van  het  digitale  bestand  zijn  gemaakt  -­‐  behouden  blijven;
het  gaat  daarbij  om  informatie  volgens  de  EXIF,  de  IPTC,  de  XMP  en  de  ICC
standaards.

19.  Persoonlijkheidsrechten
19.1  De  Wederpartij  neemt  bij  de  verveelvoudiging  en  openbaarmaking  van  een
Fotografisch  werk  te  allen  tijde  de  persoonlijkheidsrechten  van  de  fotograaf  conform
artikel  25  lid  1  sub  c  en  d  Aw  in  acht.

19.2  Bij  schending  van  bedoelde  persoonlijkheidsrechten  komt  de  Fotograaf  een
vergoeding  toe  van  tenminste  100%  van  de  door  de  Fotograaf  gebruikelijk
gehanteerde  licentievergoeding,  zonder  enig  recht  te  verliezen  op  vergoeding  van
overige  geleden  schade  (waaronder  het  recht  op  vergoeding  van  alle  directe  en
indirecte  schade  en  alle  daadwerkelijke  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke  kosten).

20.  Rechten  van  derden
20.1  De  Wederpartij  die  een  Fotografisch  werk  openbaar  maakt,  is  met  uitsluiting  van
anderen  verantwoordelijk  voor  het  verkrijgen  van  toestemming  van
geportretteerden  en/of  andere  rechthebbenden.  De  Wederpartij  vrijwaart  de
Fotograaf  van  alle  aanspraken  te  dier  zake.

20.2  De  Fotograaf  is  verplicht  naar  vermogen  mee  te  werken  aan  het  opsporen  van
de  in  dit  artikel  bedoelde  personen.

21.  Aansprakelijkheid  Fotograaf  
De  Fotograaf  is  niet  aansprakelijk  voor  enige  schade  welke  voor  de  Wederpartij  is
ontstaan,  tenzij  er  sprake  is  van  grove  schuld  of  opzet  aan  de  zijde  van  de  Fotograaf
of  door  hem  ingeschakelde  personen.  De  aansprakelijkheid  is  in  elk  geval  beperkt  tot
de  hoogte  van  het  factuurbedrag,  dan  wel,  indien  en  voor  zover  er  sprake  is  van  een
verzekerde  schade,  tot  de  hoogte  van  de  onder  de  verzekering  feitelijk  uitgekeerde
somma.

22.  Faillissement/surseance  
Zowel  de  Fotograaf  als  de  Wederpartij  hebben  het  recht  de  overeenkomst
onmiddellijk  te  beëindigen  in  geval  van  faillissement  of  surseance  van  betaling  van  de
andere  partij.  In  geval  van  faillissement  van  de  Wederpartij  heeft  de  Fotograaf  het
recht  de  verstrekte  licentie  te  beëindigen,  tenzij  de  gevolgen  hiervan  in  strijd  met  de
redelijkheid  en  billijkheid  zijn.

23.  Rechts-­‐  en  forumkeuze  
23.1  Alle  gevallen  waarin  deze  Algemene  Voorwaarden  van  toepassing  zijn,  worden
beheerst  door  Nederlands  recht.

23.2  De  toepasselijkheid  van  het  Weens  Koopverdrag  1980  (CISG)  is  uitgesloten.

23.3  Ieder  geschil  met  betrekking  tot  de  tekst  en  uitleg  van  deze  Algemene
Voorwaarden  en  een  rechtsbetrekking  tussen  de  Fotograaf  en  de  Wederpartij,  zal
worden  voorgelegd  aan  de  bevoegde  rechter  in  Nederland.